Grantové projekty

Protože je rozvoj internetových technologií a informační společnosti jedním z hlavních cílů sdružení CZ.NIC, zapojujeme se dlouhodobě do řešení grantových projektů. Ty umožňují širší využití a rozvoj stávajících produktů a zároveň sledování aktuálních trendů, ať už se jedná o nejnovější technologie, nebo připravovanou legislativu.


Projekty financované Evropskou komisí z programu DEP (Digital Europe Programme)


DNS4EU EU Digital Wallet Consortium (EWC)
EU Digital Wallet Consortium (EWC) je společným úsilím 41 evropských partnerů využít výhod připravované digitální identity EU ve formě digitálních cestovních dokladů napříč členskými státy. EWC bude vystavěno na aplikaci Reference Wallet Application a představí řešení pro oblast cestování (Digital Travel Credentials). Konkrétně jde o využívání „digitální peněženky“ pro poskytování informací cestujícím, nákup zboží a služeb a zajištění důvěryhodných interakcí mezi jednotlivými subjekty obecně. Záměry konsorcia přitom jdou nad rámec prosté digitalizace cestovních dokladů. Vizí projektu je zajistit bezplatné, hladké a bezpečné přeshraniční působení s možností držitelů peněženek identifikovat se při práci, studiu, placení či interakcích s administrativou online kdekoli v Evropě.


SIC_logo.jpg Safer Internet Centre (2022 – 2025)
Projekt podporuje působení Safer Internet Centra ČR (SIC CZ). SIC CZ šíří povědomí a prohlubuje znalosti dětí, učitelů, rodičů a dalších odborníků pracujících s dětmi v tématech bezpečnosti na Internetu a mediální gramotnosti. Prostřednictvím dvou helplinek zároveň pomáháme dětem a dospívajícím k překonání náročných životních situací, do kterých se dostali ve spojitosti s moderními technologiemi. Operátoři naší hotlinky STOPonline.cz v neposlední řadě vyhodnocují hlášení a bojují proti ilegálnímu obsahu na internetu. Partnery projektu jsou CZ.NIC, Linka bezpečí (LB), Dětské krizové centrum (DKC) a Člověka v tísni (JSNS)..Projekty financované Evropskou komisí z programu CEF (Connecting Europe Facility)


DNS4EU DNS4EU
Cílem projektu DNS4EU je vystavět rekurzivní evropskou infrastrukturu služeb DNS resolveru založenou na vysoce federovaném a distribuovaném ochranném ekosystému DNS. Projekt kombinuje cloudové a on-premise komponenty dodávané prostřednictvím veřejně dostupných resolverů v cloudu DNS4EU a on-premise DNS resolverů MNO, Telco a ISP. Projekt je společnou aktivitou 14 partnerů z 10 evropských zemí. Jsou zapojeni poskytovatelé komunikačních služeb, vývojáři rekurzivních DNS technologií, zástupci akademické obce či reprezentanti národních kyberbezpečnostních týmů


CyberExchange_logo.jpg CyberExchange –⁠ ukončený
Sdružení CZ.NIC je koordinátorem mezinárodního projektu CyberExchange, který reaguje na zvyšující se hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a z toho vyplývající nutnosti přeshraniční spolupráce v boji proti těmto hrozbám. Do projektu je zapojeno celkem jedenáct národních a vládních bezpečnostních týmů napříč evropskými zeměmi. Zástupci těchto týmů se v průběhu projektu účastní stáží, během nichž mají možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti a posílit své odborné kapacity. Projekt dále podporuje technické stáže zaměřené na sdílení softwarových nástrojů vyvinutých jednotlivými týmy s cílem sloužit v boji proti kybernetickým útokům i v jiných zemích.


MoQoS-logo.pg MoQoS –⁠ ukončený
Cílem mezinárodního projektu s oficiálním názvem "Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet" bylo podpořit rozvoj otevřených dat v oblasti uživatelského měření vysokorychlostního Internetu. Projekt volně navazoval na již zavedenou aplikaci NetMetr, která umožňuje uživatelům podrobně otestovat stav svého připojení a ve formě otevřených dat získané informace zpřístupnit i ostatním. Na projektu se podíleli též národní regulátoři z ČR, Slovenska, Slovinska a partner z Rakouska. Podrobnější informace najdete na www.moqos.eu.


RegeID_logo.jpg RegeID –⁠ ukončený
Sdružení CZ.NIC je koordinátorem projektu RegeID, který si klade za cíl podpořit integraci eID nástrojů zpřístupněním služeb poskytovaných správci čtyř národních domén nejvyšší úrovně (Česká republika, Dánsko, Estonsko a Nizozemsko) v rámci infrastruktury eIDAS. V průběhu projektu budou identifikovány překážky, které registrátorům komplikují připojení k infrastruktuře eIDAS, a následně sdíleny s příslušnými stakeholdery a odstraňovány. Žádoucím stavem je, aby žadatelé o registraci ze všech zemí EU měli možnost využít svých národních eID pro ověření údajů v registru domén. Tím by se měla dále zvýšit důvěra, jistota a bezpečnost v celém internetovém prostředí.


SIC_logo.jpg Safer Internet Centre CZ (2019 - 2022) –⁠ ukončený
Projekty spolufinancovaly provoz Safer Internet Centra ČR (SIC CZ). Centrum realizovalo řadu osvětových a vzdělávacích aktivit zaměřených na rizika a výzvy digitálních technologií a online světa, organizovalo Safer Internet Day v ČR, podporovalo spolupráci mezi partnery napříč sektory, vydalo celou řadu audiovizuálních a tištěných materiálů či zajistilo komunikaci a zviditelnění dotčených témat v zemi. Projekt zároveň podpořil působení Linky bezpečí (helplinka) a hotlinky STOPonline.cz pro nakládání se škodlivým a nelegálním digitálním obsahem. Partnery projektu byly CZ.NIC a Linka bezpečí.Projekty financované Evropskou komisí z programu Horizon 2020


SPARTA_logo.png SPARTA
Společně s Vysokým učením technickým v Brně a sdružením CESNET se sdružení CZ.NIC zapojilo do projektu realizovaného v rámci programu Horizon 2020 – SPARTA, v němž došlo ke spojení 44 organizací zaměřených na vědu a výzkum, technologické inovace a společenské vědy. Tato komunita si klade za cíl přehodnotit dosavadní způsob provádění výzkumu kybernetické bezpečnosti v Evropě. V rámci spolupráce dochází k vývoji a sdílení řešení, která pomohou bezpečnostním expertům předcházet počítačové kriminalitě a zvyšovat kybernetickou bezpečnost. Více informací o projektu SPARTA najdete na www.sparta.eu.


THREAT-ARREST_logo.png THREAT-ARREST
Cílem vědeckého projektu THREAT-ARREST je vyvinout pokročilou platformu pro školení zahrnující emulaci, simulaci herní a vizualizační kapacity sloužící různým typům subjektů (tzv. stakeholders) k přípravě a rozvoji odborných znalostí v oblasti ochrany vysoce rizikových kybernetických systémů a organizací včetně schopnosti čelit pokročilým, známým i novým počítačovým útokům. Za účelem dosažení tohoto cíle je v rámci projektu plánováno především vyvinutí tzv. CTTP (Cyber Threat and Training Preparation) platformy určené k nácviku obrany před kybernetickými útoky a zlepšování ochrany vybraných systémů. Více informací najdete na www.threat-arrest.eu.Projekty financované Evropskou komisí z ostatních programů


Projekt_CS_Danube.png CS Danube (Cyber Security in Danube Region) –⁠ ukončený
Cílem projektu CS Danube bylo především posílit důvěru a spolupráci mezi bezpečnostními týmy CERT/CSIRT, sdílet jejich know-how a nástroje. Nedílnou součást projektu představovalo posílení kapacit v podobě školení zaměřeného na zabezpečení webových stránek. Sdružení CZ.NIC a jím provozovaný tým CSIRT.CZ vystupovali v projektu jako koordinátor. Na realizaci projektu podpořeného z programu START Strategie EU pro Podunají se dále podíleli partneři z Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Srbska a Moldavska.


peps_logo.jpg CZ.PEPS (Czech Pan European Proxy Services) –⁠ ukončený
Cílem projektu CZ.PEPS byla především implementace a provoz národní infrastruktury (tzv. eIDAS node) pro přeshraniční uznávání elektronické identifikace v Evropě, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (tzv. eIDAS). V roce 2018 došlo k napojení eIDAS uzlu na Národní identitní autoritu (NIA), provozovanou Správou základních registrů. Díky tomu se uzel stal oficiálním národním uzlem České republiky a součástí infrastruktury českého eGovernmentu. Tento provoz je od září 2018 zajišťován na komerčním základě.


Projekt_ESENS.jpg e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) –⁠ ukončený
Projekt e-SENS byl dalším z projektů zaměřených na elektronickou identifikaci a odstranění překážek na jednotném digitálním trhu. Cílem projektu bylo zároveň propojit stávající takzvané rozsáhlé pilotní projekty v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek (eProcurement), elektronického zdravotnictví (eHealth) či elektronické justice a za využití poznatků získaných rovněž v projektu STORK 2.0 navrhnout řešení pro přeshraniční elektronickou identifikaci napříč jednotlivými sektory. Více informací o projektu e-SENS najdete na www.esens.eu.


Projekt_GEN6.png GEN6 (Governments ENabled with IPv6) –⁠ ukončený
Cílem projektu byla především podpora veřejné správy při přechodu na novou verzi internetového protokolu – IPv6. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu vedlo aktivity zaměřené na monitoring a srovnání připravenosti veřejné správy v České republice i Evropě a působilo v oblasti osvěty, kdy mimo jiné uspořádalo v Akademii CZ.NIC bezplatný kurz IPv6 určený pro informatiky státní správy i samosprávy. Více informací o projektu nalezete na www.gen6-project.eu.


Projekt_Stork.png STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) –⁠ ukončený
Projekt podpořený v rámci programu CIP-ICT PSP se zaměřoval na otázky přeshraničního uznávání nástrojů elektronické identifikace a vybudování tzv. jednotného digitálního trhu. Zatímco běžný občanský průkaz je bez problémů uznáván při cestách po celé Evropě (letiště, autopůjčovny atd.), s elektronickou identifikací je to totiž obtížnější. Sdružení CZ.NIC v rámci projektu sledovalo především možnost využití mojeID a jeho dalšího rozšíření, ať již z hlediska nových uživatelů či služeb. Více informací o projektu naleznete na stránkách MVČR.


EK-logo
Strengthening cyber-security capacities in the Czech Republic –⁠ ukončený
Projekt „Podpora rozvoje kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice“ byl zaměřen především na posílení znalostních a technických kapacit národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ a jeho roli vycházející z evropské směrnice o informační a síťové bezpečnosti. V průběhu realizace projektu se podařilo vytvořit a implementovat nástroj „Routing hijack monitoring“, který usnadňuje boj proti kybernetickým útokům. Rovněž se podařilo národnímu bezpečnostnímu týmu CSIRT.CZ získat nejvyšší status (certified) u TF-CSIRT. Součástí projektu byla též podpora zakládání bezpečnostních týmů v České republice a jejich internacionalizace v rámci TF-CSIRT.Projekty financované Ministerstvem vnitra


mvcr-en.png Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence
Projekt podpořený v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2021“, se zaměřuje na vybudování účinného mechanismu detekce, identifikace a prevence kybernetických hrozeb a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů. Součástí projektu je rovněž distribuce a umístění hardwarových sond založených na routerech TURRIS u vybraných subjektů veřejné správy, které tak získají lepší ochranu před kybernetickými útoky.


PROKI.png PROKI (Predikce a ochrana před kybernetickými Incidenty) –⁠ ukončený
Cílem projektu podpořeného v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2020“ bylo zejména vybudování systému zaměřeného na analýzu informací o kybernetických incidentech z celé řady zdrojů a vyhodnocení těchto informací Národním bezpečnostním týmem CSIRT.CZ provozovaným sdružením CZ.NIC dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Vybudovaný systém následně umožnil sdílení informací o kybernetických nebezpečích mezi klíčovými hráči, především národním a vládním CERT/CSIRT a významnými ISP.


mvcr-en.png Zabezpečení DNS serverů v ČR
Cílem projektu podpořeného v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2021“ bylo analyzovat zabezpečení jednotlivých DNS serverů dle mezinárodních doporučení (BCP – Best Current Practice) a aktuálních poznatků sdílených v rámci pracovních skupin mezinárodních organizací jako jsou IETF, CENTR aj. Předmětem analýzy se staly jak všechny domény .CZ, tak stránky veřejné správy včetně těch, které využívají jinou doménu (např. .EU). Nedílnou součást projektu pak představoval webový nástroj pro individuální kontrolu zabezpečení DNS, který je určen především IT administrátorům.Projekty financované Technologickou agenturou ČR


haas_logo.jpg HaaS (Honeypot as a Service) –⁠ ukončený
Cílem projektu HaaS bylo vyvinout a zprovoznit tzv. veřejný honeypot, na který by mohli koncoví uživatelé internetu přesměrovat útoky vedené na jejich koncová zařízení (typicky domácí routery). Na honeypotu je chování útočníků blíže analyzováno s cílem odhalení nových, dosud neznámých útoků či např. vzorků malware. Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci programu Delta byl řešen ve spolupráci s Institute for Information Industry z R.O.C. (Tchaj-wan). Více na haas.nic.cz.


TACR_logo Ludus –⁠ ukončený
Cílem projektu Ludus bylo využívat vědeckých poznatků konkrétně z oblasti strojového učení a aplikace teorie her, a to ke zvýšení kolaborativní obrany proti internetovým útokům. V rámci projektu byl vytvořen herně‐teoretický model, který na základě síťové interakce umožňuje vytvořit filtrovací pravidla pro ochranu routerů. Dále byla představena celková bezpečnostní metrika za účelem detekce útoků a měření míry bezpečnosti jednotlivých zařízení. Jako infrastruktura pro testování a demonstraci tohoto systému byla využívána síť routerů Turris. Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci programu Epsilon byl řešen ve spolupráci s ČVUT.